Kjære mottaker i pasient – og brukerorganisasjon

Du får denne henvendelsen som pasient eller pårørende, og dermed anses som bruker av forskning. Vi vil gjerne ha dine erfaringer din mening om brukermedvirkning i helseforskning, det vil si deltakelse i planlegging, gjennomføring og formidling av resultatene fra forskning. En tilsvarende kartlegging gjøres blant helseforskere.

Denne kartleggingen gjøres i regi av NorCRIN, som er et nasjonalt forskningsstøttenettverk bestående av landets seks universitetssykehus. NorCRIN er etablert for å utvikle og styrke klinisk forskning i Norge og har støtte fra Norges forskningsråd. Målet med kartleggingen er å fremskaffe erfaringer og synspunkter på brukermedvirkning, for å finne ut hvilke tiltak og verktøy vi bør utvikle for å styrke brukermedvirkning i klinisk forskning.

Skjema har 14 spørsmål og det tar 4-8 minutter å fylle det ut. Vi håper du vil ta deg tiden!

Om du har spørsmål eller kommentarer til kartleggingen, kan du kontakte oss på Klinisk.forskningsavdeling@unn.no. Merk e-posten «Brukermedvirkning».

Vi definerer brukermedvirkning slik

Brukere av forskning kan være pasienter, pårørende og andre som benytter seg av helsetjenester. Brukere vil ofte være representert gjennom en pasient- og brukerorganisasjon. Brukermedvirkning i helseforskning innebærer at brukernes perspektiv, behov og erfaringer blir reflektert i forskningen. Brukere kan delta i ulike faser av et forskningsprosjekt, se figur under. Brukermedvirkning kan også omfatte dialog med brukere på et overordnet og strategisk nivå.

Loading... Loading...
You have selected an option that triggers this survey to end right now.
To save your responses and end the survey, click the 'End Survey' button below. If you have selected the wrong option by accident and/or wish to return to the survey, click the 'Return and Edit Response' button.